สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ระบบไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ราคากลางของงานจ้างเหมาปรับปรุง เป็นเงินทีั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) มีละรายละเอียดดังเอกสารข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 745KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 451KB)