พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมกับสถานประกอบการร่วมจัดระบบทวิภาคี

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยลัยเทคนิคนครปฐมกับสถานประกอบการร่วมจัดระบบทวิภาคี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนองตามนโยบายของสถานศึกษา และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

1_resize

2_resize

IMG_1620_resize

IMG_1663_resize

IMG_1676_resize

IMG_1685_resize

IMG_1687_resize

IMG_1690_resize

IMG_1696_resize

IMG_1700_resize

IMG_1705_resize

IMG_1713_resize

IMG_1725_resize

IMG_1734_resize

IMG_1736_resize

IMG_1745_resize

IMG_1749_resize

IMG_1754_resize

IMG_1756_resize

IMG_1760_resize

IMG_1763_resize

IMG_1769_resize

IMG_1773_resize

IMG_1781_resize

IMG_1786_resize