รายงานผลการแข่งขัน 5 ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดหนองคาย วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย.

DSC01508

ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

ผลการแข่งขัน : ได้ลำดับที่ 3

ผู้ควบคุม : นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข

ผู้เข้าแข่งขัน

 1. นายสุทธิพงศ์ ปทุมยา
 2. นายวัชรพงษ์ ท้าวแผนบุญ
 3. นายสถาพร เล็กจินดา

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

ทักษะการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขัน : ได้ลำดับที่ 6

ผู้ควบคุม : นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ

ผู้เข้าแข่งขัน : นายจักรพงค์ แอบท้องไทร

S__9920678

ทักษะเทคนิคยานยนต์ (ปวส.)

ผลการแข่งขัน : ได้ลำดับที่ 8

ผู้ควบคุม : นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา

ผู้เข้าแข่งขัน

 1. นายธนวิทย์ รัตนวิชัย
 2. นายนฤชิด สีหิงค์
 3. นายฐิติพันธ์ ฉิมวัย

DSC01269

DSC01317

ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW ปวช.

ผลการแข่งขัน : ได้ลำดับที่ 9

ผู้ควบคุม : นายชิงชัย จันทรเสนา

ผู้เข้าแข่งขัน

 1. นายภานุวัฒน์ ไพรวัลย์
 2. นายเอกสิทธิ์ เขียนสุข

DSC00274

DSC00828

ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมระยะสั้น (Skech Design) ปวช.

ผลการแข่งขัน : รอผล

ผู้ควบคุม : ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ อินทรนุรักษ์

ผู้เข้าแข่งขัน

 1. นายสุขเรืองโรจน์ บุญพบ
 2. นายปุญธิปัญญ์ อมโร
 3. นางสาวณัฐธิชา เผือกสีนวล