ปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 9-11 มีนาคม 2558

11111

2222

3333

4444

5555