ประกาศราคากลางอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุไฟฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 35KB)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 852KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 504KB)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตามสำนักงานปปช.)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 51KB)

ปร.4 ปรับปรุงระบบประปา

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 83KB)

ปร.5

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 22KB)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 787KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 459KB)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 52KB)

ปร.4 ปรับปรุงห้องน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 61KB)

ปร.5 ปรับปรุงห้องน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 21KB)