โครงการอบรมเขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้กับข้าราชการครู และครูพิเศษสอน

ดร.สุวรรณ ม่วงนวล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ประธานเปิดโครงการอบรมเขียนแผนจัดการเรียนรู้ให้กับข้าราชการครู
และครูพิเศษสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ และบรูณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดย นายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

IMG_6487_resize

IMG_6490_resize

IMG_6494_resize

IMG_6496_resize

IMG_6281_resize

IMG_6329_resize

IMG_6332_resize

IMG_6354_resize

IMG_6358_resize

IMG_6360_resize

IMG_6364_resize

IMG_6366_resize

IMG_6367_resize

IMG_6373_resize

IMG_6374_resize

IMG_6380_resize

IMG_6400_resize

IMG_6402_resize

IMG_6408_resize

IMG_6413_resize

IMG_6414_resize

IMG_6415_resize

IMG_6417_resize

IMG_6420_resize

IMG_6421_resize

IMG_6425_resize

IMG_6427_resize

IMG_6434_resize

IMG_6438_resize

IMG_6445_resize

IMG_6446_resize

IMG_6458_resize

IMG_6465_resize

IMG_6470_resize

IMG_6485_resize