ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจักจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 36KB)