สอบแก้ศูนย์ วิชา ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์(2000-1106)

สอบแก้ศูนย์ วิชา ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์(2000-1106)
ของ อ.ขนิษฐา (และอ.ฝึกสอน)

  1. นายวีรพงษ์ โพธิ์ชัยโคตร 1 ชก.3
  2. นายสุริยกมล แย้มสิริ 1 ชก.4
  3. นายพชรพล มาลัยทอง 1 ชฟ.5
  4. นายธรรมชาติ นาคหล่อ 1 ซบ.1
  5. นายพงศภรณ์ แจะจันทร์ 1 ซบ.1

สอบซ่อมวันศุกร์ ที่ 18 มีนาคาม 2559
เวลา 8.30 น. ห้อง 925


*** ให้นำใบคำร้องขอสอบซ่อมจากงานวัดผลมาด้วย ***