การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

นายชำนาญ ทรัพย์สนอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (พ.ศ.2559-2562)วาระที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยมี นายฉัตรชัย เรืองมณี รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นวิทยากรพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009