ต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
1.นายคุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
2.นายคนิฐ กิตติไชยากุล แผนวิชาช่างกลโรงงาน
3.นายธรรมนูญ ล้ำเลิศ แผนกวิชาช่างยนต์
4.นางสาวจิดาภา รอดสิน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5.นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
6.นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

001

009

002

003

004

005

006

007

008