สรุปองค์ความรู้ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ.2563

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่