ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม