พิธีถวายพระพรชัยมงคล‬ และลงนามถวายพระพร

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

001

002

003

004

005

007