ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ