กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ด้วยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดำเนินไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา ตาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนตามวันเวลา ดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม