เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้แจ้งการปรับปรุง แก้ไขคู่มือรายการและอัตราค่าเครื่องมือ ประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ต่อไป

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้