วิทยาลัยเทคนิค จัดงานเกษียณอายุราชการและมุฑิตาจิต ปีงบประมาณ 2559

วิทยาลัยเทคนิค จัดงานเกษียณอายุราชการและมุฑิตาจิต ปีงบประมาณ 2559 แด่บุคลากรวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ท่าน

1.นายชำนาญ ทรัพย์สนอง
2.นายเฉลียว สุขพานิช
3.นางมาลี แจ่มจำรัส

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

00010

0010

0011

0012

0013

0014

0015

00016

0017

00018

00019

00020

00021