ประกาศยินยันข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (หลอด LED)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 10KB)