ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 65KB)