ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW ปวช.
ครูผู้ควบคุม นายชิงชัย จันทรเสนา
1.นายกฤษดา แก้วสุริวงษ์
2.นายวันชัย เกลี้ยงโท้
3.นายวรพันธ์ พันธ์คำสิงห์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม GTAW & SMAW ปวส.
ครูผู้ควบคุม นายปราโมทย์ พันธุ์สว่าง
1.นายภานุวัฒน์ ไพรวัลย์
2.นายจักรกฤษ สังข์กลมเกลี้ยง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะงานไม้
ครูผู้ควบคุม นายอภิชัย ทองจันทร์
1.นายวรทัต ตรีอินทร์ทอง
2.นายกฤษดา แป้นอินทร์
3.นายสุเมท ศุภรสิงห์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะงานปูน
ครูผู้ควบคุม นายอฬิรุฬห์ แกล้วกล้า
1.นายชัชชัย ทองดอนพุ่ม
2.นายพงศธร ทองบ้านฆ้อง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท
รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
ครูผู้ควบคุม นายปัญโญ สุขแก้วฟ้า
1.นายปฐวี เหลืองสมานกลุ