ประกาศยินยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 10KB)