ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ.2559

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)