ประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน และคุณลักษณะเฉพาะหลอดประหยัดพลังงาน

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 107KB)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 39KB)