ตรวจสุขภาพให้แก่คณะคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดสวัสดิการ ตรวจสุขภาพให้แก่คณะคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ