ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้รับมอบไข่ไก่ จาก พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้รับมอบไข่ไก่ จาก พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร อดีต ส.ส. เขต1 นครปฐมและคณะ เนื่องในโอกาสปีใหม่ จำนวน 135 กล่อง เพื่อแจกจ่ายเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ