งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธานเปิด การปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา ประจำาปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ