จัดติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดติวเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2560