พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้รับเกียรติ จาก นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม