ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์แผนกวิชาเชื่อมโลหะ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 22KB)