โครงการประชุมสัมมนาการปลูกจิตสำนึกบุคลากรเกี่ยวกับบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

โครงการประชุมสัมมนาการปลูกจิตสำนึกบุคลากรเกี่ยวกับบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติงานและศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี