ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการโดมอเนกประสงค์

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 57KB)