การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 760KB)