เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพอาชีวศึกษา

สามารถ ดาวน์โหลด และดูเอกสารได้ ที่นี่