ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช้งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาไฟฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 56KB)