ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 23KB)