ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท PDF, ขนาด 9.99MB)