งานบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
รักษาการแทน หัวหน้างานบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.นุชนาถ วิเศษศรี