งานบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่
น.ส.นุชนาถ วิเศษศรี