งานบัญชี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานการบัญชี
เจ้าหน้าที่