งานปกครอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นายวิบูลย์ ชิโนเรศโยธิน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว