พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
ครูสอนพิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว