แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 นางสาวฐิติชล เถาว์ศิริ ครู หน.แผนก คศ.3
2 นายภูมิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ครู คศ.3
3 ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์ อินทรนุรักษ์ ครู คศ.2

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 1.16MB)