แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา ครู (หน.แผนก) คศ.2
2 นายอพิรุฬห์ แกล้วกล้า ครู คศ.2
3 นายประสาตร์ ภัทรารักษ์ ครู คศ.3
4 นายวิชัย เอี่ยมสำอางค์ ครู คศ.2
5 นายอภิชัย ทองจันทร์ ครู คศ.2
6 นายกฤษจา ดอนทอง ครู คศ.2

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 2.38MB)