แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 นายศุภชัย ชิณศรี ครู (หน.แผนก) คศ.3
2 นายธนวงศ์ ทิพย์มาลัย ครู คศ.2
3 นายถาวร ดีหมื่นไวย์ ครู คศ.3
4 นายพุฒิศักดิ์ เจติยานุวัตร ครู คศ.2
5 นายสัมฤทธิ์ รัตนไพบูลย์กิจ ครู คศ.2
6 นายคนิฐ กิตติไชยากุล ครูผู้ช่วย
7 นายศุภเดช เหรียญประชา ครูพิเศษสอน

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 2.47MB)