อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาดาวน์โหลด
หัวหน้างาน

กุสุมา สิบแม่แต่
ครู
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
สาวิตรี สวัสดี
ลูกจ้างชั่วคราว