อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักศึกษาดาวน์โหลด
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ลูกจ้างชั่วคราว