อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

หัวหน้างาน

กุสุมา สิบแม่แต่
ครู
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
สาวิตรี สวัสดี
ลูกจ้างชั่วคราว