แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.สมคิด จุติยนต์ หน.แผนก
 

อ.ไชยวัฒน์ จักรไชยโยค

อ.คมสันต์ ม่วงทิพย์
 

อ.ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ

อ.ธีระพงศ์ แสงสุวรรณ
 

อ.สุมล จันทร์งาม

อ.กฤตนัน จั่นรัด
 

อ.พลกฤษณ์ หนูทองพูล

อ.คมสัน กลางแท่น
 

อ.กอบแก้ว อุดมเกษตรรัตน์

อ.นฤมล เหรียญทองวัฒนา
 

อ.ประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์

อ.คุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
 

อ.ภัทราภรณ์ บ่อโนนสูง
ครูผู้ช่วย

อ.กุสุมา สิบแม่แต่
ครูผู้ช่วย