งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่