แผนกวิชาช่างโลหะการ
ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อันดับ
1 นายอนุรักษ์ คล้ายถม ครู (หน.แผนก) คศ.2
2 นายพูนศักดิ์ หุ่นสุวรรณ ครู คศ.2
3 นายวิรัตน์ เพ็ชรประดิษฐ ครู คศ.3
4 นายปราโมทย์ พันธ์สว่าง ครู คศ.3
5 นายชิงชัย จันทรเสนา ครู คศ.2

ดาวน์โหลดไฟล์ (ประเภท DOCX, ขนาด 1.97MB)

เอกสารประกอบการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-10058