งานการเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่
นางสาวกุสุมา สิบมีแต่
เจ้าหน้าที่ (พนักงานราชการ)
นางจิตรลดา ธาระหาญ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพรวลัย ชื่นชม