งานการเงิน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

หัวหน้างานการเงิน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่