งานพัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศศิชา สิงห์โต