งานพัสดุ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานพัสดุ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ