งานทะเบียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่
นายทินกร มโนภิรมย์กุล
เจ้าหน้าที่
นางสาวพัทธ์ธีรา คชาชัย
เจ้าหน้าที่
นางสาวรุ่งทิวา พีระสงคราม