งานทะเบียน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
หัวหน้างานทะเบียน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม
ครูพิเศษสอน
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว