• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
  • 0-3439-5093
  • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

การจัดตั้งวิทยาลัยฯ

                    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2480 (ในนามโรงเรียนช่างไม้นครปฐม เปลี่ยนขื่อเป็นโรงเรียนการช่างนครปฐมและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม) ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 35 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัศไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 0-3439-5093-5 โทรสาร 0-3428-9635 ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครปฐมประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 52 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ.2475

                    รัฐบาลได้ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2475 โดยมีการจัดระบบการศึกษาแบ่งเป็นสามัญศึกษา แยกเป็น ประถมศึกษา 4 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ปี และวิสามัญศึกษา เป็นการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น แผนกกสิกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และแผนกช่างฝีมือ ต่อมาแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 ซึ่งประกาศเมื่อปี พ.ศ.2479 ได้ปรากฏคำว่า "อาชีวศึกษา"เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 นี้มีจุดหมายสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น

                    ปี พ.ศ.2480 กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน)โดยกองอาชีวศึกษา ประกาศให้เปิดสอนวิชาช่างไม้ในจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2480 *โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนช่างไม้นครปฐม" มีสถานที่ตั้งในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม(หลังเดิม) เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น วิชาช่างไม้ปลูกสร้าง รับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาต่ออีก 3 ปี และปีพ.ศ.2490 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งบริเวณโรงเรียนทอผ้านครปฐม บริเวณใกล้สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมในปัจจุบัน

                    ปี พ.ศ.2497 นายประพันธ์ ปานทิพย์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ในสมัยนั้น ได้พิจารณาว่าบริเวณที่ตั้งค่อนข้างคับแคบ ไม่เหมาะแก่การขยายการศึกษาในอนาคต จึงดำเนินการขออนุมัติกรมอาชีวศึกษาให้ย้ายโรงเรียนไปตั้งใหม่บริเวณแยกสนามจันทร์(ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

                    ปี พ.ศ.2500 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้นครปฐมเป็นโรงเรียนการช่างนครปฐม เปิดสอนวิชาช่างไม้ปลูกสร้าง(ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาช่างก่อสร้าง)และแผนกวิชาช่างตัดผมชายเป็นหลักสูตรระยะสั้น(โดยมีอาคารเรียนอยู่บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ หัวมุมตรงข้ามตลาดโอเดียนในปัจจุบัน)

                    ปี พ.ศ.2513 กรมอาชีวศึกษา มอบหมายให้โรงเรียนการช่างนครปฐม เปิดการสอนช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างเขื่อม ในโรงเรียนการช่างนครปฐม แต่บริเวณเดิมตั้งอยู่ในเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งไม่เหมาะกับการสร้างอาคารโรงฝึกงานเพื่อขยายแผนกวิชาที่เปิดใหม่และประกอบกับเจ้าของที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อนำไปสร้างมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงดำเนินการขอใช้ที่ดินของวัดพระประโทนเจดีย์ ในบริเวณติดกับโรงเรียนวัดพระประโทนเจดีย์ ซึ่งเดิมเป็นบริเวณที่ตั้งของแคมป์งานก่อสร้าง ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างของทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตอน นครชัยศรี-นครปฐม โดยเริ่มจัดสร้างอาคารสถานที่ใหม่ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2514 จนเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2515

                    ปี พ.ศ.2515 มีการรับครูแผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม มีการรับนักเรียน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อม ภาคเรียน 2/2515 มีการขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร ไปติดตั้งยังสถานที่ใหม่โดยทำการย้ายเสร็จสิ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2515

                    ปี พ.ศ.2516 เปิดการจัดการเรียนการสอน 4 ช่าง คือช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมและช่างยนต์ ทั้งนี้แผนกช่างตัดผมยังคงเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้นและตั้งอยู่ในวัดประปฐมเจดีย์อย่างเดิม แต่มีผู้เรียนน้อยมากจึงปิดตัวลงในเวลาต่อมา อาคารตัดผมจึงใช้เป็นที่พักของครูซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ต่อมาทางวัดพระปฐมเจดีย์ขอพื้นที่คืน จึงได้มีการรื้อถอนอาคารซึ่งเป็นอาคารไม้และนำไปสร้างใหม่เป็นอาคารแถวพักครู 2 ชั้น ในบริเวณที่ดินของวัดพระประโทนเจดีย์ที่ขอใช้ต่อออกไปทางด้านหลังจนถึงคลองพระประโทน

                    ปี พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งให้โรงเรียนการช่างนครปฐมยุบรวมกับโรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม แต่ยังคงแยกกันอยู่และให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยโรงเรียนการช่างนครปฐม ให้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาเขต 1 และโรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม ให้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาเขต 2

                    ปี พ.ศ.2519 เตรียมการเปิดแผนกวิชาช่างกลโรงงาน โดยสร้างอาคารฝึกงานชั้นเดียว บริเวณหลังแผนกช่างก่อสร้างและแผนกช่างยนต์ ให้แผนกช่างไฟฟ้าย้ายเข้าไปใช้ เพื่อให้แผนกช่างกลโรงงานใช้พื้นที่แทน

                    ปี พ.ศ.2520 เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และสร้างอาคารฝึกงานชั้นเดียวต่อจากอาคารธุรการเดิม บริเวณประตูด้านข้างของวิทยาลัยฯเพื่อรองรับการเปิดแผนกวิชาช่างวิทยุ-โทรคมนาคม และปี พ.ศ.2521 เปิดสอนแผนกวิชาช่างวิทยุ-โทรคมนาคม

                    ปี พ.ศ.2523 กรมอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งให้แยกทั้งสองวิทยาเขตออกจากกัน และมีการยกสถานะเป็นวิทยาลัยฯโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาเขต 1 เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ใช้ปรัชญาวิทยาลัยว่า"เป็นคนดี มีฝีมือ" และเปลี่ยนเป็น "ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี" และได้ปรับอีกครั้งในปี 2565 เป็นประพฤติดี มีวิชา จิตอาสา สามัคคี" วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาเขต 2 เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังเช่นปัจจุบัน

                    ปี พ.ศ.2524 มีการสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้นขนาด 20x32 เมตร และให้แผนกวิชาช่างกลโรงงานรับผิดชอบพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 และช่างวิทยุ-โทรคมนาคม อยู่ชั้น 2,3 ปัจจุบันอาคารนี้กำลังเสื่อมสภาพ

                    ปี พ.ศ.2527 มีการย้ายบ้านพักครู 6 หลังและบ้านพักภารโรง 8 หน่วย 4 หลัง ไปไว้ในที่ดินด้านหลังที่ขอเพิ่มเติมจากวัดพระประโทนเจดีย์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 9x54 เมตร และได้ก่อสร้างในปีพ.ศ.2528

                    ปี พ.ศ.2530 มีการสร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้นขนาด 20x52 เมตร สำหรับรองรับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง(บริเวณชั้น 1) แผนกวิชาช่างเชื่อม(บริเวณชั้น 2)และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า(บริเวณชั้น 3) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                    ปี พ.ศ.2532 สร้างอาคารวิทยบริการ สร้างโรงอาหาร(อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา สำหรับใช้เป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา และโรงอาหาร)

                    ปี พ.ศ.2535 สร้างอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้นขนาด 20x52 เมตร สำหรับแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม และปี พ.ศ.2536 ได้มีการสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนวิชาสามัญ และแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

                    ปี พ.ศ.2537 สร้างอาคาร 4 ชั้นซึ่งเป็นตึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ในปัจจุบัน และปี พ.ศ.2538 มีการสร้างอาคารฝึกงาน 3 ชั้น(อยู่ระหว่างอาคารฝึกงานช่างยนต์ และช่างก่อสร้าง)ชั้น 1 สำหรับแผนกวิชาแม่พิมพ์พลาสติก ชั้น 2-3 สำหรับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า(เพิ่มเติม) ปัจจุบันเป็นตึกช่างกลโรงงาน

logo

ประพฤติดี มีวิชา จิตอาสา สามัคคี

logo

ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ฝีมือดีด้านอาชีพ

logo

วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ

logo

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะ วิชาชีพเป็นเลิศ มีคุณธรรม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความสามารถด้าน วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและหลากหลาย นำไปใช้ในการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
  3. เพื่อใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม สมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาและบริการสังคม

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

พันธกิจที่ 2 ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในยุคดิจิทัล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้สากล มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการกำลังคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาศึกษาแก่ทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ทันสมัย ตอบสนอง New-S-Curve การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และระบบประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากร ทุกด้าน อย่างมีธรรมาภิบาล ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นคนดีสู่สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พันธกิจที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะเทียบเท่าสากล โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสอดคล้องไทยแลนด์ 4.0 (พันธกิจที่ 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา และจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พันธกิจที่ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ และการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(พันธกิจที่ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติงาน(พันธกิจที่ 4)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (พันธกิจที่ 4)