• เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม
  • 0-3439-5093
  • จันทร์ - ศุกร์: 7:30 น. - 16:30 น.

ประวัติวิทยาลัยฯ

การจัดตั้งวิทยาลัยฯ

                    วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2481 ในนามโรงเรียนช่างไม้นครปฐม ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยฯ เมื่อปี พ.ศ.2522 ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 35 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัศไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 0-3439-5093-5 โทรสาร 0-3428-9635 ห่างจากตัวเมืองนครปฐม 4 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 50 กิโลเมตร

logo

มีความรู้ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี

logo

ผู้เรียนมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ฝีมือดีด้านอาชีพ

logo

วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ

logo

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะ วิชาชีพเป็นเลิศ มีคุณธรรม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความสามารถด้าน วิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและหลากหลาย นำไปใช้ในการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
  3. เพื่อใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม สมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาและบริการสังคม

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

พันธกิจที่ 2 ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในยุคดิจิทัล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรู้สากล มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการกำลังคนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษา

พันธกิจที่ 3 จัดการอาชีวศึกษาศึกษาแก่ทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ทันสมัย ตอบสนอง New-S-Curve การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และระบบประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทรัพยากร ทุกด้าน อย่างมีธรรมาภิบาล ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นคนดีสู่สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พันธกิจที่ 1)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะเทียบเท่าสากล โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสอดคล้องไทยแลนด์ 4.0 (พันธกิจที่ 2)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุงรายวิชา และจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (พันธกิจที่ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ และการประกันคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน(พันธกิจที่ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิบัติงาน(พันธกิจที่ 4)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (พันธกิจที่ 4)